Siciliando

E VUI DURMITI ANCORA

Lu suli è già spuntatu di lu mari
e vui, bidduzza mia, durmiti ancora,
l’aceddi sunnu stanchi di cantari
e affriddati v’aspettanu cca fora,
supra ssu balcuneddu sù pusati
e aspettanu quannn’è ca v’affaccciati

Li ciuri senza vui non ponnu stari,
sù tutti cu li testi a pinnuluni,
ognunu d’iddi non voli sbucciari
si prima non si grapi ssu balcuni;
dintra li buttuneddi sù ammucciati
e aspettanu quann’è ca v’affacciati!

Lassati stari, non durmiti chiui,
c’ammenzu ad iddi, dintra ssa vanedda,
ci sugnu puru iu, c’aspettu a vui,
pri vìdiri ssa facci accussì bedda;
passu cca fora tutti li nuttati
e aspettu puru quannu v’affacciati.

Giovanni Formisano
Sono suoi i versi della più popolare canzone siciliana degli ultimi cent’anni
Nato a catania nel 1879, il Formisano spicca, tra i poeti catanesi,
per l’immediatezza del canto e la ricchezza del lessico.


....ooOoo....
     

LU ME DIALETTU

Lu sai pirchì iu l’amu lu dialettu,
la matri lingua di lu me paisi?
pirchì mi la nzignaru senza spisi
e senza sforzu di lu me ntillettu;

pirchì non ci ni levu e ’un ci ni mettu,
ca lu so meli, cù fu, ci lu misi;
pirchì è onesta, tènnira e curtisi,
e quannu canta attenta a lu me pettu.

L’amu pirchì ci sentu intra li vuci
di tutti li mè nanni e nannavi,
di tutti li mè vivi e li mè morti;

l’amu pirchì mi fa gridari forti:
"biddizzi chiù di tia non c’è cù n’avi,
terra fistanti mia, cori me duci!"

Vincenzo De Simone
Nato a Villarosa nel 1879, la sua poetica si distingue per la qualità della parola.
E’ considerato il caposcuola del parnassianesimo siciliano.

....ooOoo....    

Quannu nascisti, ciuri di biddizza,
to mamma parturìu senza duluri;
nascisti un beddu ciuri d’alligrizza
e li campani sunàvanu suli.
Lu zùccaru ti detti la ducizza
e la cannedda ti lassau l’odori.
Bedda, quannu ti pettini ssa trizza
ntra l’aria fà manteniri lu suli.

Canto popolare siciliano


....ooOoo....


Rosa olizzanti sì, jornu di festa,
primavera di gigghia e gersumini,
ma ... di lu cori miu sì la tempesta!

Saro Platania
Acireale (1865)


....ooOoo....


A LA BEDDA DI LI BEDDI

Bedda, cù fici a tia pinceva finu,
puteva fari scola a Tizianu,
ci travagghiò macari di bulinu
cu la pacenzia di lu franciscanu.

Bedda, cù fici a tia fu ’n-Serafinu,
ch’aveva la fattura ntra li manu,
ti fici li labbruzza di rubinu
e li capiddi d’ebanu africanu.

Lu pettu ti lu fici palumminu,
li denti janchi e l’occhiu juculanu,
lu nasu privinutu e malantrinu,

nicu lu pedi e sèngula la manu...
E doppu ca ti fici, st’assassinu,
spizzò la furma e la jittau luntanu.

Nino Martoglio
Nato a Belpasso (1870) è, assieme ad Alessio Di Giovanni,
il maggior poeta degli ultimi cento anni della poesia siciliana.


....ooOoo....


FIMMINISIMU

La donna schetta d’oggi, aju pruvatu
chè addivintata un omu sciampagnuni;
camina sula dintra l’abitatu,
jennu guardannu finestri e balcuni.

E si ci ncontra ’n-picciottu abbasatu,
ci dici: - Ciatu, miu simpaticuni,
di quantu siti beddu e aggraziatu
mi fa cori di dàrivi un vasuni.

E lu picciottu ci rispunni - A cui?
Jitivinni, sbagghiastivu, a la soru,
non sugnu chiddu ca circati vui.

Basta l’onuri miu e lu miu dicoru!
Non v’azzardati a tintarimi chiui,
sinnò ni dugnu cuntu a li mè soru.

Francesco Meli
Nasce a Catania nel 1852, poeta prolifico e versificatore
degli avvenimenti politici e sociali di Catania e a livello nazionale.


....ooOoo....


Babbaluci a sucàri e fimmini a vasàri
nun ponnu mai saziàri!

 

....ooOoo....

Curriti, o versi, ’ntra ’stu cucuzzuni,
quantu c’è beccaficu a la Licata,
sorbi a Jaci, nuciddi a Castigghiuni,
carrubbi a Scicli, a Mòdica aranciata (1),
cèusi a Missina, furmentu a Daiduni,
pisci a Lintini, sali a Cammarata,
frutti a Palermu, e carni e maccarruni,
e a Murriali sausizza cunzàta!

Musa, tu chi purtasti a la Cuccagna
ddu gran pueta chiamatu Merlinu,
di li ricotti a la tua gran muntagna
portami, e a lu tò Fonti Caballinu:
poi di sausizza una catina magna
cìngimi, e ccu furmaggiu maiurchinu
mèttimi in testa ’na bona lasagna
’n cangiu d’addauru(2), e dammi pp’acqua vinu!

(1)La durissima Petrafennula
(2) al posto dell’alloro (della gloria)

Luigi Lo Scavuzzo
Poeta burlesco siciliano, collaborò alla compilazione
dell’Antologia Muse Siciliane con il Galeano. Morì intorno al 1688


....ooOoo....


Amici, lu mè vinu è n’ambra fina,
vinu famusu di la nostra Chiana(1),
vinu, ca quannu trasi in ogni vina,
la menti allegra e leva la mingrana (2).
Vinu, ca cù nin vivi ogni matina,
s’è surdu, allura senti la campana;
s’è mutu, parra; s’è zoppu, camina;
s’è cecu, vidi; e, s’è, malatu, sana!

(1) La Piana di Catania
(2) malinconia

Paolo Maura
Nacque a Mineo nel 1638. Poeta burlesco d’indole antibarocca.
Fra le sue opere, il poemetto La Pigghiata , da cui è tratta l’ottava.


....ooOoo....

 

Lu muscatellu datumi di tia,
chi di vìvirlu mai nun sugnu straccu,
accussì allegru lu culuri havia
chi mi livau d’ogni muiusu attaccu.
Ma poi chi lu tastau la vucca mia
pir dari forza a lu miu corpu fiaccu,
sùbitu m’eccitau la puisìa,
chi ben mi pozzu diri Apollu, e Baccu!

Vincenzo Auria
Erudito palermitano vissuto fra il 1625 e il 1710. Si laureò a Catania.
Venne nominato dal vicerè Bonavides segretario del Senato di Palermo.
Pubblicò La Sicilia inventrice, ovvero le invenzioni lodevoli nate in Sicilia.

 

....ooOoo....


Lu vinu raru, suavi, eccellenti,
quali mi presentasti, almu Baruni,
fu tantu beddu, gustusu e putenti,
chi discaccia di mia flati e mascuni.
Iu di mia stissu non mèritu nenti,
pirchì su’ glorii toi, trufei e curuni,
ma s’accrìscivi voi cchiù cumplimenti,
fammi tastari li toi sausizzuni.

Paolo Tinti
Letterato palermitano dei primi decenni del Seicento.
Accanito giocatore di carte, condusse una vita avventurosa e nell’indigenza.

 

....ooOoo....


Amici, jamuninni tutti quanti
’sti festi a spassu, e facemmu bazzina;
lu cocu purrà jri un jornu avanti
pp’allestiri li stigghi, e la cucina.
Di vui, cui manna puddami abbastanti,
cui carni, e cui sciroppi di cantina:
iu portiroggiu li mani vacanti
ppi purtari di poi la ventri china.

Francesco Catena
Giureconsulto nato a Raccuja intorno al 1610.
Fu procuratore della Magna Regia Curia di Palermo.
Compose poesie di tipo burlesco.

 

....ooOoo....


A lu castratu tò si pò ben dari,
ppi tanti boni e rari qualitati,
lu "viva viva" ppi terra e ppi mari,
ppi burghi, ppi casali e ppi citati.
Lu mangiai, lu gustai, m’happi a liccari
ppi fina scurruggi e marafati (1):
ma ti vogghiu, no, ringraziari
si appressu non mi mandi li cassati!

(1) tegamini e scodelle

Giuseppe Galeano
Medico e letterato palermitano vissuto dal 1605 al 1680.
Fu autore di diverse opere di medicina.
Curò l’antologia Muse Siciliane, pubblicata in cinque volumi.

 

....ooOoo....


Sbignammunilla, amici, a spassu tutti,
e facemmu di fora ’na mangiata.
Cui porta vinu di la megghiu vutti,
cui carni, cui minestra, e cui ’mpanata;
àutru li maccarruni, àutru li frutti,
àutru l’ogghiu, l’acitu e la ’nsalata.
Nisciunu vegna ccu li manu asciutti:
e iu vi dugnu a tutti ’na sunata.

Niccolò Mussuto
Alto funzionario del viceregno di Sicilia vissuto fra il 1609 e il 1688.
Fu pittore, letterato e scultore.


....ooOoo....

 

DI UN PORCU

Farrò pinzeddi e capi di l’inziti,
e di lu sangu sangeli cunzati,
e di lu lardu, misu in dui partiti,
l’una saìmi e di l’autra salati.
E di la carni cundirò li spiti,
inchirò li tigani e li pignati,
suffritti di li cosi dintra uniti
e gilatina di li strimitati.

Pietro Pavone
Nato a Catania intorno al 1520, segue il filone burlesco e al contempo quello lirico.
Poeta di spiriti popolari entrò presto nella leggenda.


....ooOoo....


MANGIATI,  VISTITA!

Si cunta chi Giufà, babbu e lagnusu,
 firriava 'ccù li robbi tutti strazzati,
rispittu unn'aviva, pòviru carusu,
e 'ncasa purtava sulu lignàti.

Nuddu u ’mmitava a mangiari
o dàrici pani, tumazzu o salami;
sempri diùnu, iva a dumannàri
a guerra è brutta, peggiu a fami.

Na vota, vitti fumu di gradigghia
 e sciauru ch'u nasu sempri scuta,
’nta massarìa currì senza brigghia,
’ppi dumannàri sosizza 'rrustuta.

Li massariùti, ’cchì tinti cristiani,
vidìnnulu accussì spiddizzatu
 ccì ’ssussaru di ’ncuddu li cani,
poviru Giufà, si fu muzzicatu!

A matri di Giufà, ch'era ’spirtuna,
cci pricuràu, na bedda bunàca,
nivura e lùcita ccu tanti buttuna
nu cintu di peddi 'ppi la vràca;

ci ’nfilàu un paru di càusi di tila,
nu gileccu marrò di villutu rasatu
nu gran 'ccappiddu tuttu pila,
stivali auti di curiu ’llustratu.

 E fu accussì chi si misi 'n camìnu,
cunzàtu comu fussi nu baruni
'nta massarìa si ni ji malandrìnu,
a tampasiàri comu nu muscùni!

Li stessi cani, rraggiàti a 'bbaiàri,
comu u vìttiru accussì ’mpupatu,
cunfunnùti, si mìsiru a fistiàri,
u cchiù firòci pariva scantatu!

'Cchi cirimòni, ùmini e mugghièri!
"sop'iddu cu jè stù gran signuri,
mi raccumànnu li 'bbuni manèri
nun ti fari ricanusciri, ppi favùri!"

U ’mmitaru a manciari, tutti prijàti: 
"accittàssi stù piattu di maccarruna,
si spurpassi st'agniddu ccu li patati
cchi pò diri di no a sti vraciuluna!

cchi cunigghiu, ci ’mmanca a paròla,
talè quant'è tènnira stà gaddìna,
  ma mugghieri? Maiestra da stigghiòla,
ti dicu acqua! Sucu di fascìna".

Giufà, friscava cuntentu e biàtu, 
ma nudda palòra, mi ni scanza, 
 e di ogni piattu chi viniva purtatu,
sulu ’ppi mità si inchjìva a panza.

’Ccu l’autra mità inchjìva li sacchetti
da bunàca, du gileccu e di li càusi,
li stivali, u 'ccappiddu e li quasetti,
"talè sti cristiani quantu sù fàusi,

cangiàru sintimìnti e crianza,
nun sugnu ’ccà ppi mii qualitati,
biniditti vistìta, inchjitivi a panza 
chi  sulu vuiàtri fùstivu ’mmitati!"

Aurelio Trubia
Un ingenuo e divertente gioco di rime, in dialetto mazzarinese
(senza pretesa alcuna da parte di chi scrive di possedere vena poetica), 
che trae ispirazione da una delle tante storie di Giufà, il personaggio più famoso dei cunti,
che ha accompagnato l’infanzia di tutti noi siciliani degli ultimi mille anni e, anche, più. 

 


....ooOoo....COLA PISCI

Fuit Messanae patrum nostrorum memoria Cola piscis, sed Catanae ortus;
vir cunctis seculis admirandus, qui omnem fere vitam relicta humana societate,
solitariam in freto Messanensi, inter pisces peregit,
adeo ut quod diu extra maris aquas esse non pateretur Piscis cognomentum adeptus sit.
Is plura hominibus naturae abdita atque ignota, de ipso illo freto aperuit:
cum veluti marinum animal, maxima eius profunda spaciaque immensa,
etiam foeda tempestate, reluctantibus aquis,
natata peragraret: quae a me licet diligenter perquisita.

Cum itaque hunc multos annos tamquam prodigium quoddam Messanenses miraretur,
praecipuo quodam, solennique festo die in fretum,
spectante populo, patera aurea a Frederico Siciliae

tum rege eo praesente in mare deijcitur, quam Colae inquirendam commendat.
Ille cum tertio (postquam semel atque iterum eam e profondissimo vado eruisset)
a Rege proiectam in mare mersus per imam fundi aream indagat, diu a rege,
caeteraque moltitudine expectatus ad vivos nunq am emersit.

Suspicatum est, in concavi freti cavernas prolapsum,

atque inundantibus undique aquis oppressum interisse.


 

Secondo la memoria dei nostri padri,
ci fu a Messina, ma era nato a Catania,

un uomo degno di ammirazione in tutti i tempi,
che, abbandonato il consorzio umano trascorse

quasi tutta la sua vita da solo, nello stretto di Messina,
fra i pesci, al punto tale che poiché

non appariva chiaramente quanto a lungo vivesse fuori dalle acque del mare,
prese il soprannome di Pesce.

Egli fece conoscere, di quello stesso stretto,
agli uomini parecchie cose nascoste e misteriose della natura.

Come un animale marino, nonostante il mare in tempesta e le acque agitate, ne esplorava,
nuotando i più profondi ed immensi spazi:
ed è chiaro che queste cose sono state da me accuratamente verificate.

Pertanto, ammirandolo i Messinesi per molti anni, come fosse un prodigio,
in un importante e solenne giorno di festa sullo stretto,

 mentre il popolo assisteva, presente Cola,
una coppa d’oro fu gettata in mare da Federico II,
re di Sicilia, che dà a Cola il compito di recuperarla.

Quando, immersosi per la terza volta
(dopo che la ebbe recuperata una prima volta e poi una seconda dal profondissimo stretto)

cerca la coppa scagliata dal re negli abissi del mare,
atteso a lungo dal re e dal resto della folla, non tornò più tra i vivi.

Si sospettò che egli fosse morto,
essendo caduto nelle caverne del profondo stretto e schiacciato
dalle onde che lo sommergevano da ogni lato.


 F. T. Fazello
 De rebus Siculis Decades duae, II
Palermo 1560 -

 

  

Cola Pisci era un farotu, ca sapia natari megghiu d’un pisci,
basta diri ca java di Missina a Catania e di Catania a Missina, sempri sutt’acqua.

’Na vota vinni lu Re ccà a Missina, e sintíu diri ch’avianu a Missina st’omu maravigghiusu
, ch’era lu primu nataturi. Sintennu accussì, lu vosi vìdiri. Cola fu chiamatu e si prisintau a lu Re.

- Dimmi: è veru (cci dici lu Re) ca tu sai ben natari?

- Maistà, sì!

Allura lu Re cci jittau ’na spada a mari, e Cola si calau e l’annau a pigghiiari.
Vidennu chistu, la Riggina cci jittau ’n aneddu,
non cci cridennu chi Cola Pisci lu putía pigghiar; e Cola Pisci lu pigghiau.

- Allura m’hai a sapiri a diri chi cosa cc’est sutta lu pedi d’ ’u Sarvaturi
(Forte del SS Salvatore della Lanterna di Messina) - cci dici lu Re.

Cola si jetta a mari, osserva e torna:
- Sapiti chi cc’è, Maistà ? Cc’ est ’na caverna, chi porta un gran’ focu

Lu Re non ristau sudisfattu di sta cosa; dici :
- Nenti: non mi sapisti diri nenti. Ora si cc’è ssa caverna e tu
mi sai purtari la cìnniri di ssu focu, io ti fazzu un bonu cumprimentu
.

Scinníu arreri Cola, arrivau ddassutta, si bruciau la mani e si nni ’nchianau.
- Eccu, Maistà! - e cci prisintau la mani bruciata.

Risposta di lu Re:
- Non su’ cuntentu ancora. Tu ha’ a tràsiri jintra di la caverna;
e m’ hai a diri unni corrispunni stu focu.

- Riali Maistà - cci dissi Cola - si io scinnu,
no ’nchianu cchiù supra: nni su’ sicuru.
  (A Cola Pisci mi cci parrava lu cori).

Lu Re pi fallu pigghiari di puntu, cci dissi ca un omu valenti non havi mai paura di nuddu.

- Uliti accussì? io lu fazzu; ma io cci perdu la vita.

Mi si pigghia na ferra:
- Si sta ferra
-
dici - ’nchiana bruciata, ’oli diri sugnu mortu; si non è bruciata, sugnu vivu.

Scinníu e trasíu, cu sta ferra ’nta la mani, jintra sta caverna.
’A ferra si bruciau e vinni ’n summa. Cola Pisci arristau bruciato e non ’nuchianau cchiù.

Lu Re fici, chistu pi vidiri si era veru chi la caverna currispunnía cu suttaterra,
ed era unu di li sustegni di la Sicilia.

 

riportata da Giuseppe Pitrè
su Fiabe e leggende popolari siciliane

 

 

 

   LA SIMINZINA 
Ninna nanna Tradizionale

 

            Vò e la rivò, ora veni lu patri tò

            La-

            e ti porta la siminzina, la rosamarina e lu basilicò.

                  Re-               La-              Mi7                    La-

            E ti porta la siminzina, la rosamarina e lu basilicò.

                  Re-                La-              Mi7                   La-

 

                        Oh figlia mia lu Santu passau

                       

                        e di la bedda mi ‘nni spiau

                                   Re-                    La-

                        e iu ci disssi: - la bedda durmìa

                                    Re-                        La-

                        e dormi figlia di l’arma mia.

                                      Mi7                   La-

                        Ed iu ci dissi: - la bedda durmia

                                      Re-                         La-

                        e dormi figlia di l’arma mia.

                                      Mi7                  La-

  

            Vò, vò, vò,

            Sib         La-

dormi figlia e fai la vò,

                      Mi7              La-

            Vò, vò, vò,

            Sib        La-

            dormi figlia e fai la vò,

                        Mi7             La-

            e fai la vò…e fai la vò.

             Mi7    La-     Mi7  La-

 

               

E’ un’antica Ninna nanna, che ancora oggi non è raro ascoltare dalle parti di Ribera e dei paesi vicini.
Di livello l’esecuzione  della nota cantante folk siciliana di Licata, Rosa Balistreri, oggi scomparsa. 

Tiritera

Pizzica, jaddu,
pani e furmàggiu;
veni lu cani,
si pìgghia lu pani;
veni lu jattu,
si pigghia ’u furmàggiu.
Arrassu, canazzu!
Chissi,...jattazzu!

 

 

C’era ’na vota un re

C’era ’na vota un re,
bafè, biscottu e manè,
ch’aveva ’na figghia,
bafigghia, biscotta e manigghia.
’Sta figghia,
bafigghia, biscottu e manigghia,
aveva ’n aceddu.
’Staceddu,
bafeddu, biscottu e maneddu,
un jornu si nni svulò.
Allura ’u re,
bafè, biscottu e manè,
dissi a li so’ surdati,
bafati, biscotti e manati:
"Cu’ trova l’aceddu,
bafeddu, biscottu e maneddu,
cci dugnu pi spusa a me’ figghia
bafigghia, biscotta e manigghia".

 

Cui voli manciari patidduzzi
s'hava a vagnari li piduzzi